Indicatoren

Onderstaande tabel geeft een korte toelichting op de basisgegevens die voor de 24 indicatoren zijn gebruikt, met het jaar waarop de gegevens betrekking hebben en de bron van de data.

Basisgegevens Omschrijving Jaar Bron
1 Minima % personen <105% sociaal minimum 2013 CBS
2 Onderwijs % voortijdig schoolverlaters in VO en MBO 2014 DUO
3 Sociale zekerheid aantal uitkeringen per 1000 inwoners 2016 CBS
4 Gender gelijkheid arbeidsparticipatie vrouwen in % arbeidsparticipatie mannen 2015 CBS
5A Gezondheid volwassenen % volwassenen met ernstig overgewicht 2012 Gezondheidsmonitor
5B Gezondheid kinderen % kinderen met overgewicht 2012 CBS
6 Sport % personen > 19 jaar die voldoen aan de beweegnorm (NNGB) 2012 Gezondheidsmonitor
7 Burgerparticipatie opkomstpercentage Gemeenteraadsverkiezingen 2014 2014 Kiesraad
8 Veiligheid aantal misdrijven per 1000 inwoners 2015 CBS
9 Water biologische kwaliteit oppervlaktewater 2015 KRW, PBL
10A Lucht NO2 concentratie NO2, in µg/m3 2015 NSL
10B Lucht PM10 concentratie PM10, in µg/m3 2015 NSL
11 Natuur natuurkwaliteit in % 2013 Alterra, CBS, PBL
12 Huishoudelijk afval totaal huishoudelijk afval, kg/inwoner 2014 Afvalmonitor
13 Afvalscheiding scheidingspercentage huishoudelijk afval 2014 Afvalmonitor
14 Energiegebruik woningen energiegebruik woningen en publ. dienstverlening, kWh/inwoner 2014 Klimaatmonitor
15 Energiebesparing woningen energiebesparing woningen en publ. dienstverlening, 2012-2014, % 2014 Klimaatmonitor
16 CO2 uitstoot woningen CO2 uitstoot woningen en publ. dienstverlening, ton/inwoner 2014 Klimaatmonitor
17 Hernieuwbare energie productie hernieuwbare energie, kWh/inwoner 2014 Klimaatmonitor
18 Vervoerswijze % verplaatsingen anders dan per auto 2013 KpVV
19 CO2 uitstoot wegverkeer CO2 uitstoot wegverkeer, ton/inwoner 2014 Klimaatmonitor
20 Werkloosheid % werkloosheid 25-75 jaar 2015 UWV
21 Jeugdwerkloosheid % werkloze jongeren 15-24 jaar 2015 UWV
22 Werkgelegenheid % verandering in aantal banen, 2010-2014 2014 CBS
23 Solvabiliteit ratio eigen vermogen/vreemd vermogen van een gemeente 2014 CBS, Coelo
24 Woonlasten woonlasten meerpersoonshuishouden in % gemiddelde alle gemeenten 2016 Coelo

Meer informatie over alle indicatoren en sub-indicatoren vind je op de pagina Dashboard
Bekijk hier de afkortingen bij alle gebruikte bronnen