Indicatoren

Onderstaande tabel geeft een korte toelichting op de basisgegevens die voor de 24 indicatoren zijn gebruikt, met het jaar waarop de gegevens betrekking hebben en de bron van de data.

Basisgegevens Omschrijving Jaar Bron
1 Minima % personen met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum, langer dan 1 jaar 2014 CBS
2 Onderwijs % voortijdig schoolverlaters in VO en MBO 2016 DUO
3 Sociale zekerheid Aantal uitkeringen sociale zekerheid per 1.000 inwoners 2017 UWV
4 Gender gelijkheid Arbeidsparticipatie vrouwen (in % arbeidsparticipatie mannen) 2016 CBS
5A Gezondheid volwassenen % volwassenen >19 jaar met ernstig overgewicht 2012 Gezondheidsmonitor
5B Gezondheid kinderen % kinderen <20 jaar met overgewicht 2012 CBS
6 Sport % personen > 19 jaar dat voldoet aan de beweegnorm (NNGB) 2012 Gezondheidsmonitor
7 Burgerparticipatie Opkomst% Gemeenteraadsverkiezingen 2014 2014 Kiesraad
8 Veiligheid Geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners 2016 CBS
9 Water Biologische kwaliteit oppervlaktewater 2015 PBL
10A Lucht NO2 Concentratie NO2, in µg/m3 2015 NSL, RIVM
10B Lucht PM10 Concentratie PM10, in µg/m3 2015 NSL, RIVM
11 Natuur Natuurkwaliteit in % 2013 Alterra, CBS, PBL
12 Huishoudelijk afval Totale hoeveelheid huishoudelijk afval, kg/inwoner 2015 Afvalmonitor
13 Afvalscheiding Scheidingspercentage huishoudelijk afval 2015 Afvalmonitor
14 Energiegebruik woningen Energiegebruik woningen + gebouwen publieke dienstverlening (kWh/inw.) 2015 Klimaatmonitor
15 Energiebesparing woningen Energiebesparing woningen + gebouwen publieke dienstverlening 2013-2015 (%) 2015 Klimaatmonitor
16 CO2 uitstoot woningen CO2 uitstoot woningen + gebouwen publieke dienstverlening (ton/inw.) 2015 Klimaatmonitor
17 Hernieuwbare energie Productie hernieuwbare energie, kWh/inwoner 2015 Klimaatmonitor
18 Vervoerswijze Vervoerswijze, anders dan per auto, gemiddelde 2012-2015 (in %) 2015 CROW
19 CO2 uitstoot wegverkeer CO2 uitstoot wegverkeer, ton/inwoner 2015 Klimaatmonitor
20 Werkloosheid Werkloosheid personen 15-75 jaar, in % 2016 CBS
21 Jeugdwerkloosheid % werkloze jongeren 15-24 jaar 2016 CBS
22 Werkgelegenheid Verandering aantal banen 2014-2015 (%) 2015 CBS
23 Solvabiliteit Verhouding Eigen Vermogen/Vreemd Vermogen gemeente 2014 CBS
24 Woonlasten Woonlasten (in % gemiddelde van Nederland) 2017 Coelo

Meer informatie over alle indicatoren en sub-indicatoren vind je op de pagina Dashboard
Bekijk hier de afkortingen bij alle gebruikte bronnen