Een ogenblik geduld a.u.b.

Raamwerk

Het raamwerk van de GDI-2016 is ongewijzigd t.o.v. de vorige editie. Het bestaat uit 24 indicatoren, 9 categorieën, 3 dimensies en de overall index GDI.

De inhoud van enkele indicatoren is enigszins veranderd, omdat nieuwe, betere data beschikbaar zijn gekomen:

  • Onderwijs: meer recente data van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
  • Sociale zekerheid: omvat nu de uitkeringen van WAO, WAZ, Wajong, WW en WIA
  • Gender: wordt nu uitgedrukt door de netto-arbeidsparticipatie vrouwen als % van de netto-arbeidsparticipatie mannen
  • Natuur: dankzij de data van de Basiskaart Natuur van Alterra biedt deze indicator nu een betere weergave van de natuur in elke gemeente
  • Werkloosheid: de data van het werkloosheidspercentage (25-75 jaar) in elke gemeente zijn nu beschikbaar en komen in plaats van de tot nu toe gebruikte WW-uitkeringen
  • Jeugdwerkloosheid: omvat nu de werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking leeftijd 15 tot 25 jaar (was tot nu toe 16-22 jaar) met meer recente data.
    Voor het berekenen van de score van Jeugdwerkloosheid wordt nu dezelfde formule gehanteerd als voor Werkloosheid.
  • Woonlasten (voorheen OZB-heffing): omvat nu de totale woonlasten voor meerpersoonshuishoudens als gevolg van gemeentelijke heffingen.